Viewing articles tagged 'آینود'

 آینود چیست

منظور از آینود، مجموع تعداد فایل ها و فولدرهای موجود در سرویس هاست است.به این معنی که هر چه تعداد...