نظر به افزایش پایدار و معنی دار قیمت ارز و تاثیر مستقیم آن بر روی هزینه های سرویس های خارج از ایران، شرکت نت افراز بلاجبار قیمت سرویس های خود را متناسب با قیمت ارز، افزایش داده است،
لازم به ذکر است این افزایش قیمت شامل سرویس هایی که صورت حساب آنها قبل از این تاریخ ایجاد شده، نمی گردد.

افزایش قیمت شامل سرویس های زیر می گردد:

- ثبت، تمدید و انتقال دامین های بین المللی و صدور گواهینامه اس اس ال
- سرویس های استاندارد (موجود بر روی سرورهای دیتاسنترهای فرانسه و آلمان)
- سرویس های حرفه ای الماس (موجود بر روی سرورهای فرانسه)
- سرویس های دانلود (موجود بر روی سرورهای فرانسه)


توجه 1: افزایش قیمت شامل ثبت دامین های آی آر و سرویس های میزبانی وب داخل کشور نمی باشد.
توجه 2: در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت های سرویس های مذکور به صورت متناسب تعدیل خواهد شد.

1396/10/20

« برگشت