سرویس هاست اشتراکی دانلود - فرانسه

سرویس دانلود 1

سرویس دانلود 1
• 30 گیگابایت فضا
• 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس دانلود 2

سرویس دانلود 2
• 70 گیگابایت فضا
• 5000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس دانلود 3

سرویس دانلود 3
• 150 گیگابایت فضا
• 10000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه