سرویس هاست اشتراکی حرفه ای - فرانسه

سرویس الماسسرویس الماس
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود
• حداکثر 15 هزار بازدید روزانه

سرویس الماس 2
2 سرویس الماس
• 65 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود
• حداکثر 25 هزار بازدید روزانه

سرویس الماس 33 سرویس الماس
• 80 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود
• حداکثر 45 هزار بازدید روزانه