سرویس هاست اشتراکی ایران

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 1
سرویس میزبانی ایران 1
• 1 گیگابایت فضا
• 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 2
سرویس میزبانی ایران 2
• 2 گیگابایت فضا
• 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 3
سرویس میزبانی ایران 3
• 4 گیگابایت فضا
• 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 4
سرویس میزبانی ایران 4
• 6 گیگابایت فضا
• 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 5
سرویس میزبانی ایران 5
• 8 گیگابایت فضا
• 800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه