سرویس نمایندگی

سرویس نمایندگی 1
سرویس نمایندگی 1
• 20 گیگابایت فضا
• 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 75 دامین

شروع از
109,000 تومان
ماهانه
294,000 تومان
سه ماهه
530,000 تومان
شش ماهه
959,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 2
سرویس نمایندگی 2
• 30 گیگابایت فضا
• 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 110 دامین

شروع از
128,000 تومان
ماهانه
347,000 تومان
سه ماهه
620,000 تومان
شش ماهه
1,120,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 3
سرویس نمایندگی 3
• 50 گیگابایت فضا
• 800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 150 دامین

شروع از
199,000 تومان
ماهانه
540,000 تومان
سه ماهه
969,000 تومان
شش ماهه
1,750,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 4
سرویس نمایندگی 4
• 80 گیگابایت فضا
• 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 220 دامین

شروع از
264,000 تومان
ماهانه
714,000 تومان
سه ماهه
1,280,000 تومان
شش ماهه
2,310,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 5
سسرویس نمایندگی 3
• 120 گیگابایت فضا
• 1200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 300 دامین

شروع از
329,000 تومان
ماهانه
885,000 تومان
سه ماهه
1,590,000 تومان
شش ماهه
2,850,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید