سرویس نمایندگی

سرویس نمایندگی 1
سرویس نمایندگی 1
• 20 گیگابایت فضا
• 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 75 دامین

شروع از
119,000 تومان
ماهانه
323,000 تومان
سه ماهه
583,000 تومان
شش ماهه
1,099,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 2
سرویس نمایندگی 2
• 30 گیگابایت فضا
• 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 110 دامین

شروع از
140,000 تومان
ماهانه
380,000 تومان
سه ماهه
682,000 تومان
شش ماهه
1,280,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 3
سرویس نمایندگی 3
• 50 گیگابایت فضا
• 800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 150 دامین

شروع از
219,000 تومان
ماهانه
594,000 تومان
سه ماهه
1,060,000 تومان
شش ماهه
2,010,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 4
سرویس نمایندگی 4
• 80 گیگابایت فضا
• 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 220 دامین

شروع از
290,000 تومان
ماهانه
785,000 تومان
سه ماهه
1,400,000 تومان
شش ماهه
2,650,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 5
سسرویس نمایندگی 3
• 120 گیگابایت فضا
• 1200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 300 دامین

شروع از
360,000 تومان
ماهانه
969,000 تومان
سه ماهه
1,740,000 تومان
شش ماهه
3,270,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید