سرویس نمایندگی

سرویس نمایندگی 1
سرویس نمایندگی 1
• 20 گیگابایت فضا
• 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 75 دامین

شروع از
39,000 تومان
ماهانه
105,000 تومان
سه ماهه
199,000 تومان
شش ماهه
339,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 2
سرویس نمایندگی 2
• 50 گیگابایت فضا
• 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 150 دامین

شروع از
69,000 تومان
ماهانه
199,000 تومان
سه ماهه
349,000 تومان
شش ماهه
649,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نمایندگی 3
سسرویس نمایندگی 3
• 120 گیگابایت فضا
• 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 300 دامین

شروع از
115,000 تومان
ماهانه
359,000 تومان
سه ماهه
639,000 تومان
شش ماهه
1,239,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید