سرویس نمایندگی

سرویس نمایندگی 1
سرویس نمایندگی 1
• 20 گیگابایت فضا
• 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 75 دامین

سرویس نمایندگی 2
سرویس نمایندگی 2
• 50 گیگابایت فضا
• 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 150 دامین

سرویس نمایندگی 3
سسرویس نمایندگی 3
• 120 گیگابایت فضا
• 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 300 دامین