سرویس نمایندگی

سرویس نمایندگی 1
سرویس نمایندگی 1
• 20 گیگابایت فضا
• 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 75 دامین

سرویس نمایندگی 2
سرویس نمایندگی 2
• 30 گیگابایت فضا
• 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 110 دامین

سرویس نمایندگی 3
سرویس نمایندگی 3
• 50 گیگابایت فضا
• 800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 150 دامین

سرویس نمایندگی 4
سرویس نمایندگی 4
• 80 گیگابایت فضا
• 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 220 دامین

سرویس نمایندگی 5
سسرویس نمایندگی 3
• 120 گیگابایت فضا
• 1200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
• دامین رایگان
• 300 دامین