سرویس هاست اشتراکی استاندارد - فرانسه

سرویس برنزی +سرویس برنزی
• 15 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس نقره ایسرویس نقره ای
• 25 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس طلایی


سرویس طلایی
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود