سرویس نمایندگی - ایران

سرویس نمایندگی 1 - ایران • فضای هاست 20 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 450 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir/com (برای سرویس یکساله)

 • کنترل پنل فارسی

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • دی ان اس اختصاصی

 • تعداد دامنه اصلی 75 عدد


سرویس نمایندگی 2 - ایران • فضای هاست 30 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 600 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir/com (برای سرویس یکساله)

 • کنترل پنل فارسی

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • دی ان اس اختصاصی

 • تعداد دامنه اصلی 110 عدد


سرویس نمایندگی 3 - ایران • فضای هاست 50 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 800 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir/com (برای سرویس یکساله)

 • کنترل پنل فارسی

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • دی ان اس اختصاصی

 • تعداد دامنه اصلی 150 عدد


سرویس نمایندگی 4 - ایران • فضای هاست 80 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 1000 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir/com (برای سرویس یکساله)

 • کنترل پنل فارسی

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • دی ان اس اختصاصی

 • تعداد دامنه اصلی 220 عدد


سرویس نمایندگی 5 - ایران • فضای هاست 120 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 1200 گیگابایت

 • دامنه رایگان ir/com (برای سرویس یکساله)

 • کنترل پنل فارسی

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • دی ان اس اختصاصی

 • تعداد دامنه اصلی 300 عدد