سرویس هاست اشتراکی استاندارد - فرانسه

سرویس E1
سرویس E1
• 1.5 گیگابایت فضا
• 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس E2
سرویس E2
• 3 گیگابایت فضا
• 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس برنزی +سرویس برنزی
• 15 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

27,000 تومان
سه ماهه
39,000 تومان
شش ماهه
75,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس نقره ایسرویس نقره ای
• 25 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

39,000 تومان
سه ماهه
69,000 تومان
شش ماهه
105,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید
سرویس طلایی


سرویس طلایی
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

25,000 تومان
ماهانه
69,000 تومان
سه ماهه
115,000 تومان
شش ماهه
159,000 تومان
سالانه + دامنه رایگان
سفارش دهید