سرویس هاستینگ

سرویس برنزیسرویس برنزی
• 15 گیگابایت فضا
• 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس نقره ایسرویس نقره ای
• 25 گیگابایت فضا
• 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس طلایی


سرویس طلایی
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 1
سرویس میزبانی ایران 1
• 1 گیگابایت فضا
• 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 2
سرویس میزبانی ایران 2
• 2 گیگابایت فضا
• 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس میزبانی وب ایران - پکیج 3
سرویس میزبانی ایران 3
• 4 گیگابایت فضا
• 60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

سرویس الماس -315 موجود است


سرویس الماس
• 50 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود

سرویس الماس 2 -40 موجود است

2 سرویس الماس
• 80 گیگابایت فضا
• پهنای باند ماهیانه نامحدود