افزایش قیمت های سرویس های خارجی و دامین های بین المللی

نظر به افزایش پایدار و معنی دار قیمت ارز و تاثیر مستقیم آن بر روی هزینه های سرویس های خارج از ایران، شرکت نت افراز بلاجبار قیمت سرویس های خود را متناسب با قیمت ارز، افزایش داده است،لازم به ذکر ... بیشتر »

1396/10/20