با توجه به افزایش پایدار قیمت ارز در ماه گذشته و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت تمام شده سرویس های میزبانی وب خارج از ایران و ثبت/تمدید دامین های بین المللی، بنابراین شرکت نت افراز نیز مجبور به افزایش قیمت سرویس های ذکر شده با ضریب درصد مشابه خواهد بود.
بنابراین در صورت عدم کاهش نرخ ارز تا هفته آینده، سرویس های زیر از تاریخ 10 دیماه شامل افزایش قیمت خواهد بود:

- ثبت، تمدید و انتقال دامین های بین المللی و صدور گواهینامه اس اس ال
- سرویس های استاندارد (موجود بر روی سرورهای دیتاسنترهای فرانسه و آلمان)
- سرویس های حرفه ای الماس (موجود بر روی سرورهای فرانسه)
- سرویس های دانلود (موجود بر روی سرورهای فرانسه)

توجه 1: افزایش قیمت شامل ثبت دامین های آی آر و سرویس های میزبانی وب داخل کشور نمی باشد.
توجه 2: در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت های سرویس های مذکور به صورت متناسب تعدیل خواهد شد.1395/10/02

« برگشت